Thiết Bị Đo Lường đo chính xác các đại lượng vật lý hoặc phi vật lý. Thiết Bị Đo Lường thường biểu diễn kết quả đo thông qua các cách hiển thị khác nhau.