bom mang khi nen gia re

MỨC GIÁ

Lưu Lượng

Chất Liệu Màng Bơm

Chất Liệu Thân

Cột Áp

Độ Cao Đẩy Tối Đa

Độ Sâu Hút Tối Đa

Đường Kính Hạt